I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy apartlock.pl prowadzony jest przez firmę:

Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka, ul. Słowiańska 55 bud. B lok. 4, 64-100 Leszno, NIP: 6972161544, REGON: 360471462

zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa na stronie internetowej, dostępnej pod adresem http://apartlock.pl oraz http://www.apartlock.pl

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego apartlock.pl.

II. Kontakt.

1. Adres sprzedawcy: Słowiańska 55 bud. B lok. 4, 64-100 Leszno

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@apartlock.pl

3. Numer telefonu: 518 688 356

III. Definicje.

Sprzedawca - Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka, ul. Słowiańska 55 bud. B lok. 4, 64-100 Leszno, NIP: 6972161544, REGON: 360471462

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka, ul. Słowiańska 55 bud. B lok. 4, 64-100 Leszno, NIP: 6972161544, REGON: 360471462

Użytkownik – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu pozamykaj.pl czynności prawnej lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jeśli zakup nie ma charakteru zawodowego, związanego z prowadzoną działalnością.

IV. Realizacja umowy sprzedaży.

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Dla każdego, oferowanego przez Sklep internetowy towaru, podawana jest cena cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług – VAT).

3. Ostateczna cena zakupu składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki, podanych na stronach sklepu oraz podczas zamawiania produktów.

4. Zapłata może być zrealizowana zgodnie z wyborem Użytkownika:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

- poprzez platformę płatności przelewy24.pl

V. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. V.6 Regulaminu.

2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:

- pisemnie, na adres Sprzedawcy

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@apartlock.pl

- osobiście w siedzibie Sprzedawcy

4. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy dostępny jest w pkt. VIII niniejszego regulaminu.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. gdy przedmiot zamówienia jest produktem wyprodukowanym na specjalne zamówienie Konsumenta

VI. Gwarancja i reklamacje.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

- Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Zgodnie z art. 558 ustęp 1 Kodseksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

VII. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

IX. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy.

Adresat:

.............................................................................,

.............................................................................,

.............................................................................,

Ja/My* niżej podpisany

..........................................................................................

niniejszym informuję/my* o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych* rzeczy

.............................................................................,

.............................................................................,

.............................................................................,

numer zamówienia …….... ** / nr faktury ......... **

Data zawarcia umowy / odbioru* ...............................................,

Imię i nazwisko Konsumenta/ów* ....................................................................

Adres ................................

Data .................................

……………………………………………….

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*- Niepotrzebne skreślić

** - Pola nieobowiązkowe

Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wróć
Moje konto
Zamknij